Tuần đầu tiên của server mới Chúc Dung

Server M11 Chúc Dung đã mở được 6 ngày. Hãy cùng Tào Tháo Truyện đjểm qua tình hình SV M11 nhé!

Đầu tiên là bảng xếp hạng danh vong khj 6 cái tên đầu tjên là longhàng (đai trần ) tjếp la ngaothien, laonhi, laodai ( đại hán ) đổngtrácĐHGD  (khương quôc )

15

Mới được 5ngày mà đã có thần kinh ý thần công

13

Tiếp theo là bản đồ thành trì đứng đầu là Hán vớj 221 Thành,  Đại Trần với 95 thành đứng thứ 3. Bất ngờ lại là Tây Tần vs 87 thành

12

3 Cái tên tjếp theo là Lỗ, Triệu, Khương

14

Những cái tên tiếp theo là Ngô Thục Yên Hồ Nguỵ Man Sở Tấn.
Server mới mở mà có vẻ đai gja nhjều như nấm . Làm nông dân sắp bị tjệt chủng! 

Tào Chúa công sẽ update thêm cho các bạn tình hình của SV Chúc Dung sau nhé!

Bạn nào chưa tải game Tào Tháo Truyện thì tham gia ngay ở đây nhé: http://taothaotruyen.net

BQT Tào Tháo Truyện!