Tại sao Thục Quốc không thống nhất được Trung Nguyên?

THỤC QUỐC

Lãnh đạo: Lưu Bị
Quân sư: Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Khương Duy
Mưu Thần: Pháp Chính, Tưởng Uyển, Mã Lương, Mã Tốc …
Ngũ Hổ Tướng : Quan Vũ (Vân Trường)- Trương Phi (Dực Đức)- Triệu Vân (Tử Long)- Mã Siêu (Mạnh Khởi)- Hoàng Trung (Hán Thăng)

10446468_813873298630478_8036670457452467855_n
Về nước Thục có thể thấy họ tập trung những con người giỏi về mưu lược cũng như võ lực. Gia Cát Lượng(GCL) là 1 nhà chính trị và quân sự có tấm nhìn và rất giỏi. Chưa kể dưới trướng ông có nhiều tướng tài, nhưng tướng tài nhiều thì thì họ rất kiêu ngạo, điển hình Quan Vũ, chỉ vì quá kiêu ngạo mà mất Kinh Châu – chỉ vi 1 câu nói :”Con ta loài hổ lẽ nào lại lấy loại cẩu chó” – một trong những địa điểm chiến lược để thâu tóm trung nguyên.
Chưa kể nếu Lưu Bị mà là Tào Tháo thì Thục đã thống nhất thiên hạ lâu rồi, Lưu Bị quá từ bi và bạc nhược nên nhiều lúc không bảo ban được 2 em là Quan Vũ và Trương Phi, đôi khi họ không nghe lời GCL. Rồi Bàng Thống chỉ vì kỵ tài GCL mà chết ở đồi Lạc Phượng.(Thực ra Bàng Thống cũng biết hy sinh thân mình để quân Lưu Bị có thể chiếm đc Ích Châu, nhưng thực ra với tài năng 2 người thì việc chiếm Ích Châu không phải là khó, chỉ tội mất thời gian thêm thôi).
Nếu như tướng tài, ai cũng như Triệu Vân (Triệu Tử Long xem), nghe lời quân sư thì có lẽ Thục đã thống nhất từ lâu (Triệu Vân là người sông lâu nhất trong Ngũ Hổ Tướng). Trong Thục mình thích nhất Triệu Vân, đây mới là tướng tài và rất trung thành.(Cũng có người nói Triệu Vân là tướng tiên phong và cũng là người rất tinh quái nên bao giờ cũng có xin đi đầu vì ông biết GCL rất hay dùng kế sách giả thua để kéo địch vào bẫy. Thế nên ông là người sống thọ nhất Ngũ Hổ Tướng)
Theo 1 số sử gia, Trương Phi là người thông minh nhất trong ngũ hổ tướng, ông là người giỏi cầm, kỳ , thi và họa. Nhưng trong truyện Tam Quốc(1 câu truyện giả sử) đã mô tả ông là một người rất dễ nổi nóng, hay làm hỏng việc vì ông thích làm theo ý mình và đăc biệt nhất khoản uống rượu.
[Tào Chúa Công]