Những cái chết để lại tiếc nuối trong Tam Quốc Chí

Những cái chết trong Thời Tam Quốc

tam-quốc-truyền-kỳ

Lưu Bị sống duy tình, coi trọng tín nghĩa, cuối cùng vì trả thù cho em kết nghĩa mà chết.

Tào Tháo đa nghi, cả đời chỉ lo người ta phụ mình, lúc nào cũng đăm đăm hại người, cuối cùng đau đầu mà chết.

Quan Vũ tự cao tự đại, coi thường sĩ phu, nên cũng chết vì lẽ đó.

Trương Phi tính nóng như lửa, hay say rượu đánh lính cuối cùng lại bị chúng giết.

Gia Cát Lượng bảo thủ, cái gì cũng khăng khăng theo ý mình, đánh nước Ngụy cứ phải đi đường Kỳ Sơn, đến khi chết mà tâm nguyện chưa được hoàn thành.

Chu Du đố kị, lúc nào cũng chỉ tìm cách để hơn được Khổng Minh. Cuối cùng vì đố kị, ôm hận thổ huyết mà chết.

Lã Bố bội tín, theo chủ thì toàn phản chủ, đến khi làm chủ lại bị bộ hạ hại chết.

Các thành chủ hãy chia sẽ những nhận định của mình về các chiến tướng tam quốc trong Tào Tháo Truyện nhé

Tào Chúa Công luận bút!