Liên thông máy chủ và sự kiện tào tháo truyện

Nhằm tạo thêm sân chơi mới cho game thủ, BTC tào tháo truyện quyết định liên thông các server M16 Trương Liêu、M17 Quách Gia、M18 Gia Cát Lượng、M19 Ngụy Diên mở thêm sân chơi mới cho game thủ.

 

Tào tháo truyện liên thông máy chủ

Một số event sau khi ghép server tào tháo truyện

Các sự kiện game tào tháo sau khi ghép các server:

– Tặng hào lễ server ghép
Diễn ra từ 13:00 ngày 26-3 đến 13:00 ngày 02-04
Áp dụng cho server M14 Cam Ninh
Đăng nhập game nhận ngay 1 lễ bao ghép gồm:

Đồng*300000, Thực*1000000, Cửu chuyển kim đan*5, Lỗ Công bảo điển*5, Chiêu mộ lệnh khẩn cấp*2, Binh thư cao cấp*5, Huyền thiết bao*1, Băng ngọc bao*1, Bạc*1000)

– Bốc thăm trúng thường server mới

Sự kiện diễn ra từ 13:00 ngày 26-3 đến 13:00 ngày 28-3
Dành cho M14 Cam Ninh tào tháo truyện.

Phần thưởng như sau:

Kim lễ bao*1, 100 vàng, Ngân lễ bao (lễ bao bạc)*1, Bạc*1000, Cửu chuyển kim đan*1, Trống trận*1, Bát trận đồ*1, Thiên phong lệnh cao cấp*1, Hành quân lệnh*1, Đại luyện binh phù*1, Đại phúc thần phù*1, Lỗ Công bảo điển*1, Chiêu mộ lệnh cao cấp*1, Miễn chiến bài*1, Đồng*100000, Thực*300000.

Lưu ý:

– Người chơi có thể tham gia hoạt động 1 lần/ngày;

– Làm rỗng thùng đồ game.

Sau thời gian diễn ra sự kiện ghép server người chơi có thể đăng nhập tào tháo truyện để chơi game bình thường.