Sự Kiện Công bất Khắc – Chiến Bất Thăng

Tào chúa công xin ra mắt chuỗi sự kiện chào đón server mới Thái sử Từ hôm nay nhé. Các anh hùng đã sẵn sàng chưa nào! Cùng Tào Tháo Truyện nhất thống giang sơn nhé!

Công bất khắc, chiến bất thăng

Thời gian: 16:00 Ngày 15/5/2014 —— 16:00 Ngày 18/5/2014

Nội Dung:

Trong thời gian hoạt động sự kiện, mỗi lần đánh thành tiêu diệt được 10.000 binh lính của địch sẽ được nhận thưởng trong chuỗi nhiệm vụ “Công vô bất khắc, chiến vô bất thăng”.

Quy tắc:

1.Nhiệm vụ này được hoàn thành 1 lần mỗi ngày .

2. Phải tiêu diệt binh lính của địch trong khi đánh thành mới được nhận thưởng

3. Vui lòng kiểm tra hành trang, nếu không đủ không gian để nhận quà sẽ không được đền bù.

 

Tặng lễ hạp khăn vàng

Thời gian: 16:00 Ngày 15/5/2014 ——16:00 Ngày 18/5/2014.

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, người chơi thu thập được 1.000 khăn vàng sẽ có thể đổi lấy các đạo cụ siêu giá trị trong nhiệm vụ hoạt động, bao gồm trang bị hảo hạng, Thiên phong lệnh cao cấp

Quy tắc:

1.Người chơi Tào Tháo Truyện khi tiêu giệt giặc khăn vàng sẽ thu được khăn vàng, dùng khăn vàng đổi lấy đạo cụ game. Ngẫu nhiên nhận được 5 trong rất nhiều đạo cụ.

2. Mỗi nhiệm vụ được làm 1 lần trong ngày, mỗi lần sẽ khẩu trừ 1.000 khăn vàng

3. Vui lòng kiểm tra hành tranh, nếu không đủ không gian để nhận quà sẽ không được đền bù.

Tào Chúa Công Trân Trọng Thông Báo!